działamy na terenie Śląska

32 750 88 14 lub 728 833 048

Koszyk
0,00 PLN
Regulamin   

 

REGULAMIN
Sklep Internetowy smart-system.biz.pl prowadzony jest przez:
firmę Smart System Tech & Comp  z siedzibą w Mysłowicach, ul. Armii Krajowej 31 lok. 1, NIP 644-215-47-43.
DEFINICJA POJĘĆ:
Smart-System – magazyn  występujący w formie fizycznej w Mysłowicach, ul. Armii Krajowej 31 lok. 1 oraz sklep w formie internetowej pod adresem domeny smart-system.biz.pl
Magazyn – magazyn mieści się, w Mysłowicach, ul. Armii Krajowej 31 lok. 1 gdzie następuje kompletowanie zamówień klientów.
Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego.
Konsument - klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym smart-system.biz.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93).
Koszyk – opcja Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl , w której widoczne są wybrane przez Klienta produkty do zakupu oraz umożliwiająca Klientowi ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość/rodzaj produktów, adres dostawy, sposób dostawy, formy płatności.
Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do Smart System Tech & Comp  podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą.
Punkt Odbioru – mieszczący się w 41-400 Mysłowice, ul. Armii Krajowej 31 lok. 1.
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie Internetowym smart-system.biz.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl  oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:
- sprzęt umożliwiający połączenie z siecią www, wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl,
- połączenie do Internetu,
- dostęp do skrzynki pocztowej e-mail umożliwiającej wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail.
3. FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego smart-system.biz.pl nie wymaga rejestracji.
5. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem: PAYU
§ 2 REJESTRACJA
1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym smart-system.biz.pl  (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub „nick” (pseudonim), numer telefonu, adres korespondencyjny, adres dostawy, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl  oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
2. Rejestracja w Sklepie Internetowym smart-system.biz.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego smart?system.biz.pl, są nieodpłatne.
3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym smart-system.biz.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl  należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta pod adres: biuro@smart-system.biz.pl
5. W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym smart-system.biz.pl  rejestracja NIE jest wymagana. Ponowne zakupy będą wymagały podawania wszystkich danych.
§ 3 INFORMACJE O PRODUKTACH
1. Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl  stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego smart-system.biz.pl:
- zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich,
- nie zawierają kosztów dostawy (z wyjątkiem produktów w których oznaczono DOSTAWA GRATIS). Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
3. FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
§ 4 WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Klient może składać zamówienia:
poprzez smart-system.biz.pl , za pośrednictwem formularza internetowego,
e-mailem na adres – biuro@smart-system.biz.pl  .
2. Przy zamówieniach składanych za pośrednictwem adresu e-mail należy podać następujące dane:
nazwę produktu, ilość, wymiary, wersja produktu (np. rodzaj wypełnienia), kolor, cenę, imię i nazwisko, adres dostawy, telefon kontaktowy, sposób płatności, formę wysyłki.
3. W celu złożenia zamówienia należy poprzez formularz internetowy smart-system.biz.pl:
- wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”, następnie opcję „przejdź do koszyka”,
- wybrać sposób płatności oraz rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia produktu), następnie opcję „przejdź dalej”,
- zalogować się do serwisu smart-system.biz.pl  lub wybrać opcję „bez rejestracji”,
- wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu,
- kliknąć przycisk „akceptuję” ” albo „złóż zamówienie”, w celu złożenia zamówienia.
4. W przypadku płatności z góry – opłacić zamówienie w jeden z dostępnych sposobów płatności. Przedmiot zamówienia może być dostarczony Klientowi – w zależności od jego wyboru:
- na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu (kurierem lub pocztą),
- w punkcie odbioru (ul. Armii Krajowej 31 lok. 1 w Mysłowicach),
- na koszt sklepu transportem Smart System Tech & Comp (jeżeli tak zaznaczono w ofercie produktu).
5. W przypadku, gdy w ramach jednego zamówienia Klient zamawia różnorodne produkty (więcej niż jeden rodzaj), zamówienie może zostać podzielone, na co najmniej 2 (dwie) części, z których każda będzie wymagała od Klienta oddzielnego potwierdzenia i wskazania sposobu realizacji zamówienia.
6. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza przyjęcie oferty SMART System Tech & Comp oraz zawarcie umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.
7. Po złożeniu zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w koncie Klienta zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez SMART SYSTEM TECH & COMP  zamówienia złożonego przez Klienta. Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
8. W przypadku braku w Magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
9. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  może zaproponować Klientowi:
- anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia),
- anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta, zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie),
- podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
10. W przypadku, gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji, o której mowa w punkcie powyżej - 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Smart System Tech & Comp), FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  dostarczy Klientowi produkty, co, do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 regulaminu.
11. W przypadku, gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w punkcie 11 niniejszego paragrafu (w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Smart System Tech & Comp), FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  może anulować zamówienie w całości.
12. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w punktach 12-13 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
13. W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.
§5 MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA
1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  o przesyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail.
§6 FORMY PŁATNOŚCI
1. Sklep Internetowy smart-system.biz.pl  oferuje następujące metody płatności:
- za pobraniem – oznacza płatność przy odbiorze przesyłki,
- za pośrednictwem Operatora Płatności – dotyczy zakupów dokonanych za pośrednictwem płatności online,
- przelewem – zamówienie realizowane jest w momencie wpłynięcia należności na konto Smart System Tech & Comp
- płatności gotówką – tylko w punkcie odbioru (ul. Armii Krajowej 31 lok 1, 41-400 Mysłowice).
§7 RODZAJE WYSYŁKI I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
1. Operatorem wysyłek realizowanych przez smart-system.biz.pl  jest Poczta Polska S.A. oraz Patron Service.
2. Sklep Internetowy smart-system.biz.pl , za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz Patron Service realizuje następujące formy przesyłki:
- Poczta Polska koszt transportu (płatność za pobraniem) do 5 kg
- Poczta Polska Paczka 48H - 17 zł
- Poczta Polska Paczka 24H - 19 zł
- Poczta Polska koszt transportu (płatność przelewem) do 3 kg
- Paczka pocztowa - 11 zł
- Poczta Polska koszt transportu (płatność przelewem) do 5 kg
- Poczta Polska Paczka 48H - 15 zł
- Poczta Polska Paczka 24H - 16 zł
- powyżej 350 zł transport GRATIS ! (obowiązuje tylko przy przedpłacie)
- Patron Service koszt transportu (płatność za pobraniem) 20 zł - do 30 kg
- Patron Service koszt transportu (płatność przelewem) 17 zł - do 30 kg
- powyżej 350 zł i wadze nie przekraczającej 30 kg transport GRATIS !
- Patron Service koszt transportu (płatność za pobraniem) 25 zł od 30 - 60 kg
- Patron Service koszt transportu (płatność przelewem) 23 zł - od 30 - 60 kg
3. Każde zamówienie zostaje przez SMART SYSTEM TECH & COMP  potwierdzone zamówienia dotyczące produktów, których w danym momencie nie ma w magazynie, w przypadku ich dostępności u dostawców sklepu internetowego smart-system.biz.pl , mogą zostać dostarczane w okresie do 1 miesiąca. Zamówienia takie uzgadniane są z klientem.
4. Zamówienia realizowane są zgodnie z terminem podanym w opisie produktu. Czas realizacji liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia przez smart-system.biz.pl (w przypadku przedpłaty od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie SMART System Tech&Comp) do momentu przekazania paczki ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę. Uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym statusie dostępności wysyłane są w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
5. FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.
§ 8 WARUNKI REKLAMACJI
1. FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), gdzie wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego produktu przez Smart System Tech&Comp..
2. Wada fizyczna produktu, jest definiowana zgodnie z Dziennikiem Ustaw o Prawach Konsumenta (art. 556 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) . Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, w szczególności jeżeli:
- produkt nie posiada właściwości, wynikających z celu określonego w umowie, okoliczności lub jego przeznaczenia,
- produkt nie ma właściwości, o których istnieniu zapewniał sprzedawca,
- produkt został wydany Klientowi, w stanie niezupełnym (np. zdekompletowanym).
3. Sklep, niezwłocznie jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu. Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru. Sklep zwraca równowartość ceny towaru, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
4. W celu rozpatrzenia reklamacji przez SMART SYSTEM TECH & COMP Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) SMART SYSTEM TECH & COMP z opisem reklamacji.
5. Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności.
6. FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP nie odbiera przesyłek przesłanych za pobraniem.
§ 9 REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA ORAZ ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym smart-system.biz.pl  w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się :
- od daty otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu),
- od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia, – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach.
2. Odstąpienie od umowy zgodnie z punktem numer 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w punkcie 2 (Konsument może skorzystać ze wzoru oświadczenia stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu).
3. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Smart System Tech&Comp, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:
- w punkcie odbioru (ul. Armii Krajowej 31 lok 1., 41-400 Mysłowice),
- za pośrednictwem dostawcy np. Poczty Polskiej - Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Smart System Tech&Comp., FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP nie jest zobowiązana do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827). Zwracany towar należy odesłać wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres: Smart System Tech&Comp, 41-400 Mysłowice, ul. Armii Krajowej 31 lok.1.
4. FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
5. Zwrot pieniędzy dokonywany w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sklep prawidłowego numeru rachunku Konsumenta, na który ma być dokonany zwrot. Zwrot obejmuje kwotę uiszczoną przez Konsumenta za zakupiony towar oraz zwrot kosztów przesyłki, jeżeli Konsument wybrał najtańszy zwykły sposób dostarczenia towaru oferowany przez SMART SYSTEM TECH & COMP.
§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Informacje o produktach zamieszczone w sklepie smart-system.biz.pl  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP  (dane we wstępie do niniejszego regulaminu). Dane osobowe Kupujących będą przetwarzane przez SMART SYSTEM TECH & COMP  w celach realizacji zakupu towarów oferowanych przez sklep, oraz w innych celach pod warunkiem uzyskania przez SMART SYSTEM TECH & COMP  odrębnej zgody Kupującego. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W razie wątpliwości i jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu - +48 72 88 33 048, bądź poprzez formularz kontaktowy sklepu smart-system.biz.pl, lub poprzez adres e-mail - biuro@smart-system.biz.pl
3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
4. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu np. kolor.
5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
6. FIRMA SMART SYSTEM TECH & COMP zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez SMART SYSTEM TECH & COMP, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie sklepu internetowego smart-system.biz.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
7. Złożenie zamówienia w sklepie oznacza zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.
Smart System Tech & Comp Włodzimierz Sarna
ul. Armii Krajowej 31 lok. 1
41-400 Mysłowice
tel. 72 88 33 048
biuro@smart-system.biz.pl
 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

działamy na terenie Śląska

32 750 88 14 lub 728 833 048